Annetorpsvägen uppdaterad

(lagt till fler prenumeranter, detta inlägg är väl mer en check på att det fungerar)
y96pjqxiplkbxiscdty-yzqsim8
Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.

Elinegård är ett större exploateringsområde som ligger söder om Annetorpsvägen. Området sträcker sig från Annetorpsvägen söderut ca halvvägs till scoutgården och kommer att rymma ca 1200 hushåll.

Ett första hus står idag färdigt och fler är under byggnation. Utbyggnaden fortsätter under 2016 och under ett antal år framöver.

Utöver bostadshusen ingår en skola, två förskolor, parker, gator och torg samt huvudgata söderut genom området vilken kopplas till en befintlig bro över järnvägen ned till Gottorpsvägen.

Vad ska byggas?
I samband med att Elinegård utvecklas, byggs nu en tunnel under Annetorpsvägen med tillhörande anslutningar för gång- och cykeltrafik, kopplingar till framtida busshållsplatser samt ett dagvattenmagasin.

Varför en tunnel?
Skolan, som byggs 2018-2019, och förskolorna kommer ha elever från närområdet. Elever ska även komma från områden norr om Annetorpsvägen. Med en tunnel skapas en säker skolväg för gående och cyklister under den mest trafikerade gatan i området. Vi vill såklart ha viadukten klar innan skolorna öppnar.

Hur?
Under byggtiden byggs en förbifart, ett körfält i vardera riktning. så att fordon kan passera arbetsområdet på Annetorpsvägen. Cyklister och gående längs Annetorpsvägen leds om arbetsområdet på den norra sidan. Diakongatan och Bispgatan hålls öppna.

Tidplan
Arbetet startar under augusti 2016 och pågår under ca ett år.

Kontakta oss
Gatukontorets kundservice

Tel: 020-34 45 00
Telefontider:
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida